Tag: analizy danych (2)

Kilka informacji o badaniach rynku medycznego

Głównym celem branży medycznej jest poprawa jakości życia pacjentów poprzez wprowadzanie efektywnych rozwiązań. Dzięki przeprowadzaniu badań rynku firmy medyczne i farmaceutyczne zyskują informacje, które następnie mogą wykorzystać, aby polepszyć oferowane przez siebie usługi i produkty. Jednocześnie badania te pozwalają na wzrost sprzedaży i rozwoju produktów. Czego można się dowiedzieć po przeprowadzeniu badań rynku?

Przeprowadzane badania rynku medycznego (medical market researche) pozwalają na wdrążanie efektywnych kampanii reklamowych, a przez to docieranie nie tylko do konkretnej grupy odbiorców zainteresowanych temat, ale także do tych, którzy jeszcze nie zetknęli się z reklamowanym tematem. Realizując badania rynku można

 • sprawdzić, w jakim stopniu potrzebny jest nowy produkt/usługa,

 • ocenić podejmowane działania na tle konkurencji,

 • zredukować koszty oraz uniknąć wydawania pieniędzy na nieefektywne działania,

 • zyskać informacje, w jaki sposób poprawić zadowolenie klienta lub pacjenta,

 • zdefiniować zmiany, które zapewnią dalszy wzrost.

Co badać oprócz rynku?
W celu uzyskania rzetelnych informacji w procesie badawczym, przeprowadza się badania ilościowe (wskazujący na liczbowy charakter badanego zjawiska np. częstotliwość zakupu leku) oraz jakościowe (definiujące związki przyczynowo-skutkowe). Wśród projektów, które można przeprowadzić na rynku medycznym, warto wymienić (oprócz badań rynku):
 • badania marketingowe,

 • badania opinii i preferencji,

 • badania skuteczności reklamy,

 • badania świadomości i wizerunku marki. 

Metody badawcze, które pomogą zrozumieć zachodzące zjawiska

Ze względu na charakter pozyskiwanych danych w procesie badawczym korzysta się z takich metod, jak wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI), ankietyzację online (CAWI), wywiady face to face realizowane z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (CAPI). Wśród innych metod wyróżnia się także indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), metodę tajemniczego klienta czy studium przypadków.
Rynek medyczny skoncentrowany na jakości życia pacjentów

Możliwość przeprowadzenia badań na rynku medycznym w pozytywny sposób oddziałuje na wzrost jakości życia pacjentów. Głównym celem każdego badania rynku medycznego (medical market researche) powinno być zwiększenie satysfakcji i zdrowia pacjentów, które są ze sobą zbieżne i nawzajem na siebie wpływają. Decydując się na tego typu badania warto zatrudniać profesjonalistów, którzy poprawnie zanalizują pozyskane dane.


Analizy statystyczne - jak są przeprowadzane?

Część składowa rozbudowanego procesu

Analizy statystyczne są częścią większego procesu pozyskiwania informacji dla szeroko pojętego biznesu, nauki oraz medycyny i farmacji. Proces obejmuje wiele kroków. Wybierając agencję badawczą, która zrealizuje analizy statystyczne na Twoje zlecenie warto sprawdzić czy jej działania opierają się na wszystkich krokach opisywanych w poniższym tekście.
 

Proces badań

Proces badawczy opiera się na kilku istotnych krokach. Dzięki poniższej kolejności masz pewność, że właściwe analizy statystyczne zostaną przeprowadzone we właściwy sposób z uwzględnieniem najistotniejszych danych:

 • Definiowanie celów: Każde badanie musi rozpoczynać się wskazania celu. Część decyzji podejmowanych w pozostałej części procesu zależy od tego, w jakim stopniu cele badania zostały jasno nakreślone.
 • Zadawanie pytań: Podejmowane próby zadawania pytań w dziedzinie danej problematyki. Na przykład: Czy umieralność pacjentów po stosowaniu metody leczenia „A” spada w stosunku umieralności pacjentów przy zastosowaniu metody leczenia „B”.
 • Gromadzenie danych: Wielowymiarowe dane, istotne dla uzyskania odpowiedzi na postawione pytania, muszą być zgromadzone z odpowiednich źródeł. Zespół BioStat® dobiera stworzył ponadto elektroniczny system do zarządzania danymi eCRF.biz™, dzięki któremu można je kontrolować i zarządzać nimi.
 • Analizy statystyczne: Zdobyte surowe informacje należy odpowiednio zaadaptować, służą do tego odpowiednie metody analityczne, takie jak:
  • analizy typu porównawczego i opisowego,
  • korelacje i regresje,
  • testy prawdopodobieństwa,
  • modele przeżywalności,
  • określanie czynników ryzyka zachorowań.

Rzetelna analiza danych pozwoli odpowiedzieć na postawione początkowo pytania badawcze, obalić lub potwierdzić początkowe hipotezy. Dzięki profesjonalnym analizom statystycznym ryzyko wystąpienia błędów w trakcie prowadzenia badań dla tak istotnych branż jak medycyna i farmacja spada niemalże do „0”. Warto oprzeć się na tego typu analizach w trakcie pisania publikacji do renomowanych czasopism naukowych lub medycznych.
 

Wiedza i doświadczenie zespołu agencji badawczej

Wspomniana w tym tekście agencja badawcza BioStat® posiada innowacyjne narzędzia do realizacji skompilowanych, wielopoziomowych badań statystycznych. Warto zaufać zespołowi, który podejmował się wykonywania projektów badawczych dla różnych branż (nie tylko dla medycyny i farmacji), a jego członkowie to doświadczeni specjaliści z zakresu statystyki, biologii, biostatystyki, matematyki stosowanej i ekonomii.