Tag: ankietyzacja (2)

Kilka informacji o badaniach rynku medycznego

Głównym celem branży medycznej jest poprawa jakości życia pacjentów poprzez wprowadzanie efektywnych rozwiązań. Dzięki przeprowadzaniu badań rynku firmy medyczne i farmaceutyczne zyskują informacje, które następnie mogą wykorzystać, aby polepszyć oferowane przez siebie usługi i produkty. Jednocześnie badania te pozwalają na wzrost sprzedaży i rozwoju produktów. Czego można się dowiedzieć po przeprowadzeniu badań rynku?

Przeprowadzane badania rynku medycznego (medical market researche) pozwalają na wdrążanie efektywnych kampanii reklamowych, a przez to docieranie nie tylko do konkretnej grupy odbiorców zainteresowanych temat, ale także do tych, którzy jeszcze nie zetknęli się z reklamowanym tematem. Realizując badania rynku można

 • sprawdzić, w jakim stopniu potrzebny jest nowy produkt/usługa,

 • ocenić podejmowane działania na tle konkurencji,

 • zredukować koszty oraz uniknąć wydawania pieniędzy na nieefektywne działania,

 • zyskać informacje, w jaki sposób poprawić zadowolenie klienta lub pacjenta,

 • zdefiniować zmiany, które zapewnią dalszy wzrost.

Co badać oprócz rynku?
W celu uzyskania rzetelnych informacji w procesie badawczym, przeprowadza się badania ilościowe (wskazujący na liczbowy charakter badanego zjawiska np. częstotliwość zakupu leku) oraz jakościowe (definiujące związki przyczynowo-skutkowe). Wśród projektów, które można przeprowadzić na rynku medycznym, warto wymienić (oprócz badań rynku):
 • badania marketingowe,

 • badania opinii i preferencji,

 • badania skuteczności reklamy,

 • badania świadomości i wizerunku marki. 

Metody badawcze, które pomogą zrozumieć zachodzące zjawiska

Ze względu na charakter pozyskiwanych danych w procesie badawczym korzysta się z takich metod, jak wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI), ankietyzację online (CAWI), wywiady face to face realizowane z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (CAPI). Wśród innych metod wyróżnia się także indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), metodę tajemniczego klienta czy studium przypadków.
Rynek medyczny skoncentrowany na jakości życia pacjentów

Możliwość przeprowadzenia badań na rynku medycznym w pozytywny sposób oddziałuje na wzrost jakości życia pacjentów. Głównym celem każdego badania rynku medycznego (medical market researche) powinno być zwiększenie satysfakcji i zdrowia pacjentów, które są ze sobą zbieżne i nawzajem na siebie wpływają. Decydując się na tego typu badania warto zatrudniać profesjonalistów, którzy poprawnie zanalizują pozyskane dane.


Ankiety online. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Ankieta online lub ankieta internetowa, jest jednym z najbardziej popularnych źródeł zbierania danych, gdzie zestaw pytań ankietowych jest wysyłany do grupy docelowej, a członkowie tej próby mogą odpowiedzieć na pytania za pomocą prostej w obsłudze aplikacji lub portalu do prowadzenia badań. Respondenci otrzymują ankiety online za pośrednictwem różnych mediów, takich jak poczta elektroniczna, strona internetowa, media społecznościowe.

 

Charakterystyka ankiety?

 

Istnieje kilka cech, które należy wskazać, aby opisać dobrej jakości ankietę online:

 • Cel ankiety internetowej - jest to najważniejszą sprawą, już na samym początku należy wiedzieć jaki jest cel ankiety. Przedsiębiorcy i zleceniodawcy badań powinni zdecydować o celu przeprowadzenia wdrożenia ankietyzacji online, tak aby zmierzone wyniki mogły zostać wykorzystane do ulepszenia produktów/usług, obsługi klienta lub innego wcześniej ustalonego celu.
 • Dokładny projekt badawczy - Aby ankieta internetowa przyniosła skuteczne wyniki, ważne jest, aby specjalista opracował dokładny projekt badawczy. Projekt badawczy pomoże badaczom rynku w podjęciu decyzji o tym, w jaki sposób najlepiej zbierać dane i jakich metod użyć, aby je analizować. O rodzaju projektu badawczego można zdecydować w zależności od problemu badawczego.
 • Precyzyjnie skonstruowane pytania ankietowe - efektywna ankieta powinna zawierać starannie dobrany zestaw pytań: ankietowych różnego typu. Istnieją różne rodzaje pytań, które można stosować w trakcie ankietyzacji online. Niektóre z najczęściej używanych pytań sondażowych to pytania wielokrotnego wyboru, pytania w skali Likerta itp. Badacz będzie w stanie zebrać skuteczne informacje z ankiet online tylko wtedy, gdy cel ankiety jest uzasadniony rodzajem pytań sondażowych.
 • Specjaliści powinni rozumieć cel ankiety internetowej, aby zapewnić dobrą strukturę pytań sondażowych w celu wydobycia najważniejszych szczegółów – współpracuj z najlepszymi ekspertami Centrum Badacwzo-Rozwojowego BioStat®.
 • Próba badawcza musi być jasno zdefiniowana ze względu na cechy oraz zmienne zależne i niezależne: płeć, wiek, wykształcenie, pochodzenie, stan zdrowia, zainteresowania, aktualne zarobki, miejsce zamieszkania, poglądy polityczne itd.
 • Ankieta online musi mieć jasną i przejrzystą konstrukcję oraz elementy podtrzymujące zainteresowanie respondenta badaniem – elementy audiowizualne.

 

Dostęp do wielu konsumentów

 

Ankietyzacja online proponowana za pomocą narzędzi Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® pozostawia swobodne pole działań każdemu przedsiębiorcy i umożliwia samodzielne tworzenie ankiet. Dzięki narzędziom takim jak: panel konsumencki Badanie-Opinii oraz program do ankiet SurvGo™ można szybko stworzyć profesjonalne badania ankietowe online.

 

Panel konsumencki zapewnia dostęp do ponad 100 000, natomiast SurvGo pozwala na skonstruowanie wysokiej jakości ankiet za pomocą kilku modułów. Sprawdź rozwiązania badań ankietowych online dla Twojej firmy. Skontaktuj się z naszymi ekspertami:

 

Tel: +48 32 42 21 707, +48 668 300 664, +48 32 44 08 564