Tag: analiza danych (2)

Kilka informacji o badaniach rynku medycznego

Głównym celem branży medycznej jest poprawa jakości życia pacjentów poprzez wprowadzanie efektywnych rozwiązań. Dzięki przeprowadzaniu badań rynku firmy medyczne i farmaceutyczne zyskują informacje, które następnie mogą wykorzystać, aby polepszyć oferowane przez siebie usługi i produkty. Jednocześnie badania te pozwalają na wzrost sprzedaży i rozwoju produktów. Czego można się dowiedzieć po przeprowadzeniu badań rynku?

Przeprowadzane badania rynku medycznego (medical market researche) pozwalają na wdrążanie efektywnych kampanii reklamowych, a przez to docieranie nie tylko do konkretnej grupy odbiorców zainteresowanych temat, ale także do tych, którzy jeszcze nie zetknęli się z reklamowanym tematem. Realizując badania rynku można

  • sprawdzić, w jakim stopniu potrzebny jest nowy produkt/usługa,

  • ocenić podejmowane działania na tle konkurencji,

  • zredukować koszty oraz uniknąć wydawania pieniędzy na nieefektywne działania,

  • zyskać informacje, w jaki sposób poprawić zadowolenie klienta lub pacjenta,

  • zdefiniować zmiany, które zapewnią dalszy wzrost.

Co badać oprócz rynku?
W celu uzyskania rzetelnych informacji w procesie badawczym, przeprowadza się badania ilościowe (wskazujący na liczbowy charakter badanego zjawiska np. częstotliwość zakupu leku) oraz jakościowe (definiujące związki przyczynowo-skutkowe). Wśród projektów, które można przeprowadzić na rynku medycznym, warto wymienić (oprócz badań rynku):
  • badania marketingowe,

  • badania opinii i preferencji,

  • badania skuteczności reklamy,

  • badania świadomości i wizerunku marki. 

Metody badawcze, które pomogą zrozumieć zachodzące zjawiska

Ze względu na charakter pozyskiwanych danych w procesie badawczym korzysta się z takich metod, jak wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI), ankietyzację online (CAWI), wywiady face to face realizowane z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (CAPI). Wśród innych metod wyróżnia się także indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), metodę tajemniczego klienta czy studium przypadków.
Rynek medyczny skoncentrowany na jakości życia pacjentów

Możliwość przeprowadzenia badań na rynku medycznym w pozytywny sposób oddziałuje na wzrost jakości życia pacjentów. Głównym celem każdego badania rynku medycznego (medical market researche) powinno być zwiększenie satysfakcji i zdrowia pacjentów, które są ze sobą zbieżne i nawzajem na siebie wpływają. Decydując się na tego typu badania warto zatrudniać profesjonalistów, którzy poprawnie zanalizują pozyskane dane.


Analizy danych

Oferuję doradztwo w zakresie analizy danych statystycznych, eksploracji danych i modelowania probabilistycznego. Jeśli masz problem związany z danymi i niepewnością, dostarczam rozwiązania ukierunkowane, efektywne kosztowo, dostosowane do Twoich potrzeb.

 Nasze motto: "Transer wiedzy ze świata nauki do biznesu". Wierzymy, że niepewność jest częścią rozwiązania: nasze podejście do modelowania danych uwzględnia niepewność, brakujące dane i hałas. Dostarczamy nie tylko najlepszy szacunek, ale w pełni uwzględniamy zakres możliwych wyników i ich prawdopodobieństwo.

Dostarczamy niestandardowe rozwiązania w zakresie modelowania i analizy danych dla sektora publicznego i prywatnego. Oferujemy doradztwo, badania i rozwój w dziedzinie analizy danych, modelowania statystycznego, wnioskowania i optymalizacji. Zapewniamy skuteczne, solidne, dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania problemów związanych z analizą danych, niepewnością i wnioskami.

Prowadzę warsztaty szkoleniowe z zakresu teorii prawdopodobieństwa i metod statystycznych, mające na celu przybliżenie klientom najnowszych osiągnięć w analizie statystycznej z najnowszych badań z zakresu astrofizyki.

Usługi:

- Analiza i interpretacja danych, statystyka, statystyka medyczna

- Modelowanie statystyczne, analizy statystyczne

- Wnioski, przewidywanie i optymalizacja

- Szkolenia i warsztaty: teoria prawdopodobieństwa, wnioski, metody numeryczne, rozwiązania obliczeniowe

- Doradztwo naukowe: doktoraty, granty, habilitacje.

Obszary specjalizacji:

- Bayesowskie wnioski i wybór modelu

- Analiza danych liczbowych i eksploracja danych

- Ocena ryzyka dla środowiska naturalnego

- ocena ryzyka zdarzeń nieporzadanych

Proszę o kontakt w celu omówienia Państwa wymagań.