Tag: narzędzia badawcze (3)

Kilka informacji o badaniach rynku medycznego

Głównym celem branży medycznej jest poprawa jakości życia pacjentów poprzez wprowadzanie efektywnych rozwiązań. Dzięki przeprowadzaniu badań rynku firmy medyczne i farmaceutyczne zyskują informacje, które następnie mogą wykorzystać, aby polepszyć oferowane przez siebie usługi i produkty. Jednocześnie badania te pozwalają na wzrost sprzedaży i rozwoju produktów. Czego można się dowiedzieć po przeprowadzeniu badań rynku?

Przeprowadzane badania rynku medycznego (medical market researche) pozwalają na wdrążanie efektywnych kampanii reklamowych, a przez to docieranie nie tylko do konkretnej grupy odbiorców zainteresowanych temat, ale także do tych, którzy jeszcze nie zetknęli się z reklamowanym tematem. Realizując badania rynku można

 • sprawdzić, w jakim stopniu potrzebny jest nowy produkt/usługa,

 • ocenić podejmowane działania na tle konkurencji,

 • zredukować koszty oraz uniknąć wydawania pieniędzy na nieefektywne działania,

 • zyskać informacje, w jaki sposób poprawić zadowolenie klienta lub pacjenta,

 • zdefiniować zmiany, które zapewnią dalszy wzrost.

Co badać oprócz rynku?
W celu uzyskania rzetelnych informacji w procesie badawczym, przeprowadza się badania ilościowe (wskazujący na liczbowy charakter badanego zjawiska np. częstotliwość zakupu leku) oraz jakościowe (definiujące związki przyczynowo-skutkowe). Wśród projektów, które można przeprowadzić na rynku medycznym, warto wymienić (oprócz badań rynku):
 • badania marketingowe,

 • badania opinii i preferencji,

 • badania skuteczności reklamy,

 • badania świadomości i wizerunku marki. 

Metody badawcze, które pomogą zrozumieć zachodzące zjawiska

Ze względu na charakter pozyskiwanych danych w procesie badawczym korzysta się z takich metod, jak wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI), ankietyzację online (CAWI), wywiady face to face realizowane z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (CAPI). Wśród innych metod wyróżnia się także indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), metodę tajemniczego klienta czy studium przypadków.
Rynek medyczny skoncentrowany na jakości życia pacjentów

Możliwość przeprowadzenia badań na rynku medycznym w pozytywny sposób oddziałuje na wzrost jakości życia pacjentów. Głównym celem każdego badania rynku medycznego (medical market researche) powinno być zwiększenie satysfakcji i zdrowia pacjentów, które są ze sobą zbieżne i nawzajem na siebie wpływają. Decydując się na tego typu badania warto zatrudniać profesjonalistów, którzy poprawnie zanalizują pozyskane dane.


Ankiety online. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Ankieta online lub ankieta internetowa, jest jednym z najbardziej popularnych źródeł zbierania danych, gdzie zestaw pytań ankietowych jest wysyłany do grupy docelowej, a członkowie tej próby mogą odpowiedzieć na pytania za pomocą prostej w obsłudze aplikacji lub portalu do prowadzenia badań. Respondenci otrzymują ankiety online za pośrednictwem różnych mediów, takich jak poczta elektroniczna, strona internetowa, media społecznościowe.

 

Charakterystyka ankiety?

 

Istnieje kilka cech, które należy wskazać, aby opisać dobrej jakości ankietę online:

 • Cel ankiety internetowej - jest to najważniejszą sprawą, już na samym początku należy wiedzieć jaki jest cel ankiety. Przedsiębiorcy i zleceniodawcy badań powinni zdecydować o celu przeprowadzenia wdrożenia ankietyzacji online, tak aby zmierzone wyniki mogły zostać wykorzystane do ulepszenia produktów/usług, obsługi klienta lub innego wcześniej ustalonego celu.
 • Dokładny projekt badawczy - Aby ankieta internetowa przyniosła skuteczne wyniki, ważne jest, aby specjalista opracował dokładny projekt badawczy. Projekt badawczy pomoże badaczom rynku w podjęciu decyzji o tym, w jaki sposób najlepiej zbierać dane i jakich metod użyć, aby je analizować. O rodzaju projektu badawczego można zdecydować w zależności od problemu badawczego.
 • Precyzyjnie skonstruowane pytania ankietowe - efektywna ankieta powinna zawierać starannie dobrany zestaw pytań: ankietowych różnego typu. Istnieją różne rodzaje pytań, które można stosować w trakcie ankietyzacji online. Niektóre z najczęściej używanych pytań sondażowych to pytania wielokrotnego wyboru, pytania w skali Likerta itp. Badacz będzie w stanie zebrać skuteczne informacje z ankiet online tylko wtedy, gdy cel ankiety jest uzasadniony rodzajem pytań sondażowych.
 • Specjaliści powinni rozumieć cel ankiety internetowej, aby zapewnić dobrą strukturę pytań sondażowych w celu wydobycia najważniejszych szczegółów – współpracuj z najlepszymi ekspertami Centrum Badacwzo-Rozwojowego BioStat®.
 • Próba badawcza musi być jasno zdefiniowana ze względu na cechy oraz zmienne zależne i niezależne: płeć, wiek, wykształcenie, pochodzenie, stan zdrowia, zainteresowania, aktualne zarobki, miejsce zamieszkania, poglądy polityczne itd.
 • Ankieta online musi mieć jasną i przejrzystą konstrukcję oraz elementy podtrzymujące zainteresowanie respondenta badaniem – elementy audiowizualne.

 

Dostęp do wielu konsumentów

 

Ankietyzacja online proponowana za pomocą narzędzi Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® pozostawia swobodne pole działań każdemu przedsiębiorcy i umożliwia samodzielne tworzenie ankiet. Dzięki narzędziom takim jak: panel konsumencki Badanie-Opinii oraz program do ankiet SurvGo™ można szybko stworzyć profesjonalne badania ankietowe online.

 

Panel konsumencki zapewnia dostęp do ponad 100 000, natomiast SurvGo pozwala na skonstruowanie wysokiej jakości ankiet za pomocą kilku modułów. Sprawdź rozwiązania badań ankietowych online dla Twojej firmy. Skontaktuj się z naszymi ekspertami:

 

Tel: +48 32 42 21 707, +48 668 300 664, +48 32 44 08 564


Funkcje nowoczesnego i innowacyjnego eCRF

Dane z badań klinicznych, obserwacyjnych oraz naukowych coraz częściej gromadzone są cyfrowo. Wszystko dzięki eCRF, czyli elektronicznym kartom obserwacji pacjentów, które w sposób znaczący usprawniają proces badawczy i dają zespołom szereg możliwości jeśli chodzi o zbieranie oraz analizowanie danych. Jakie dokładnie mogą być to funkcje?

 

Dostępność do baz eCRF 24/7

 

Jedną z cech eCRF-ów jest to, że badacze mają nieograniczony dostęp do postępów badania, właściwie na każdym etapie. Mogą nie tylko śledzić zmiany wprowadzane przez użytkowników, ale również szybciej reagować na jakiekolwiek odchylenia od norm. W przypadku papierowych CRF było to oczywiście ograniczone, dlatego też coraz więcej zespołów badawczych decyduje się na cyfrowe odpowiedniki.

 

Automatyczne raportowanie zdarzeń

 

Nowoczesne oprogramowania eCRF gwarantują również możliwość bieżącego generowania różnego rodzaju raportów z każdego etapu postępowania badania. Dane, które można dzięki nim uzyskiwać dotyczą:

 

 • procesu rekrutacji,
 • odchyleń od protokołu,
 • listingów niepożądanych zdarzeń,
 • wyników w poszczególnych ośrodkach.

 

Tak szerokie możliwości raportowania daje oprogramowanie eCRF.bizTM, stworzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®. Biostat® pomaga również we wdrożeniu badaczy w metodę wypełniania eCRF, by proces ten przebiegał jeszcze sprawniej i pozwalał zmaksymalizować korzyści płynące z elektronicznego eCRF.

 

Dodawanie komentarzy do wszystkich modułów

 

Kolejną ciekawą funkcja systemów eCRF jest również to, że pozwalają one na zgłaszanie bieżących uwag do kwestionariusza, co znacznie przyspiesza proces weryfikacji, a tym samym naprawianie jakichkolwiek błędów. Skutek uboczny to również ogromna oszczędność czasu dla zespołów badawczych, które mogą w bardziej przejrzysty oraz wygodniejszy sposób komunikować się z innymi osobami mającymi dostęp do eCRF.

 

Moduł Data Query

 

Jedną z użytecznych funkcji zastosowanych w przypadku oprogramowania eCRF.bizTM jest również moduł o nazwie Data Query. Także pozwala on na sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w proces badawczy, a wszystko to dzięki możliwości generowania automatycznych zapytań i to do wszystkich stron zawartych w systemie eCRF.

 

Jak wpływa to na proces przeprowadzenia badania? Przede wszystkim pozwala szybko wyeliminować jakiekolwiek błędy w kwestionariuszu, co także umożliwia poprawić jakość procesu badawczego.

 

Jak doskonale widać nowoczesny eCRF to szereg użytecznych funkcjonalności, które zdecydowanie wygrywają na tle tradycyjnych, papierowych CRF-ów, które wciąż są stosowane przez niektóre zespoły badawcze. Powinny one jednak zwrócić uwagę na fakt, że cyfrowe odpowiedniki to w istocie oszczędność czasu, zwłaszcza podczas realizacji badania oraz uzyskiwania jego wyników. Warto więc wykorzystać je do tych celów, gwarantując sobie lepszą kontrolę nad danymi w całym procesie.